Szukaj

Strona główna Sklep Cenniki do kosztorysowania broszurowe Biuletyn cen robót elektrycznych BRE

Biuletyn cen robót elektrycznych BRE

Biuletyn cen robót elektrycznych BRE

Ceny jednostkowe robót ziemnych i inżynieryjnych publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty.

Do koszyka

__35,00 zł - BRE II kwartał 2018

Opis produktu

Zeszyt ten składa się z następujących części:
Jednostkowe ceny robót elektrycznych
Jednostkowe ceny robót elektroenergetycznych liniowych i robót towarzyszących
Jednostkowe ceny robót teletechnicznych i multimedialnych
Jednostkowe ceny robót alarmowych i monitoringu TV
Jednostkowe ceny robót dotyczących badań, pomiarów i rozruchu instalacji elektrycznych

Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych:

1. Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej.
2. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR i KNNR, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen.
3. Symbolika, jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych KNR, ZKNR i KNNR.
4. Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR lub KNNR.
5. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji".

W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.

Przy poszczególnych tytułach rozdziałów (obejmujących rodzaj robót wg poszczególnych katalogów KNR czy KNNR) podane są kody CPV (Wspólnego Słownika Zamówień). Kody CPV przypisano na odpowiednim poziomie ogólności występującym w Słowniku (klasa, kategoria lub podkategoria), tak by obejmowały wszystkie roboty występujące w tym rozdziale biuletynu lub jego części. Zamieszczenie ich w biuletynie cen robót ułatwia zakwalifikowanie robót do odpowiednich działów i przyjęcie właściwego kodu do opisu przedmiotu zamówienia.