Szukaj

Strona główna Szkolenia Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

§ 1
Organizatorem szkoleń jest firma Butorg z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bednarskiej 11c, tel. (71) 353 87 11, fax: (71) 353 87 12.

§ 2
Miejscem prowadzenia szkoleń, o ile nie wskazano inaczej, jest ośrodek szkoleniowy firmy Butorg, mieszczący się we Wrocławiu, przy ul. Bednarskiej 11c.

§ 3
Firma Butorg prowadzi szkolenia według programu dostępnego na stronie internetowej www.butorg.pl, oraz w siedzibie firmy Butorg.

§ 4
Firma Butorg zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub z powodu innych zdarzeń losowych.

§ 5
W przypadku odwołania szkolenia, Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie jego uczestników i zaproponować im odbycie szkolenia w innym terminie albo zwrócić w ciągu 5 dni roboczych wpłaconą na poczet odbycia szkolenia kwotę.

§ 6
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
• przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie internetowej),
• wniesienia opłaty za szkolenie na rachunek bankowy Bank PKO BP S.A. 87 1020 1853 0000 9502 0326 5303, lub gotówką w siedzibie firmy Butorg, najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub w terminie wskazanym na otrzymanej fakturze VAT.

§ 7
Dopuszcza się możliwość telefonicznej rezerwacji miejsca na szkolenie z tym zastrzeżeniem, że uczestnik jednocześnie zobowiązuje się do przesłania formularza zgłoszeniowego w ciągu 5 dni od dnia dokonania rezerwacji, lub w innym wyznaczonym przez firmę Butorg terminie.

§ 8
Firma Butorg zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku, gdy uczestnik nie spełnieni warunków określonych w § 6. O przyjęciu na szkolenie organizowane przez firmę Butorg decyduje kolejność wniesienia opłaty za udział w szkoleniu.

§ 9
Uczestnik ma prawo do:
• uzyskania niezbędnych informacji dotyczących programów szkoleń, terminów,
• otrzymania od Organizatora materiałów szkoleniowych oraz świadectwa uczestnictwa w szkoleniu,
• rezygnacji, wyrażonej w formie pisemnej, z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia zajęć.

§ 10
Uczestnikowi, który rezygnuje ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia lub też będzie nieobecny na szkoleniu nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty oraz do otrzymania materiałów szkoleniowych i świadectwa uczestnictwa.

§ 11
Podczas szkolenia uczestnik ma obowiązek stosowania się do zaleceń organizatorów szkolenia i wykładowców, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów porządkowych oraz BHP. Niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować natychmiastowe relegowanie uczestnika ze szkolenia bez prawa dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania.

§ 12
Regulamin obowiązuje od 20 września 2008r.